Jak rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą?

Zwolnienia z ZUS oraz różnego rodzaju dotacje na założenie działalności gospodarczej powodują, że wiele osób zamiast pracy na etacie decyduje się na „własny biznes".

Jest wiele rodzajów działalności jednak  najprostszą i najtańszą formą jest indywidualna działalność gospodarcza.

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce reguluje Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Pierwszą rzeczą jaką należy zrobić mając pomysł na biznes, to sprawić by zakładana przez nas firma działała zgodnie z prawem.

 Pierwszym etapem jest uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W tym celu należy udać się do urzędu gminy lub urzędu miasta wraz z dowodem osobistym lub paszportem oraz wypełnić formularz - zgłoszenie. Wniosek (zgłoszenie) złożyć należy w urzędzie gminy w miejscu swojego zamieszkania. Osoby, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce składają zgłoszenie w urzędzie gminy wg głównego miejsca wykonywania działalności w Polsce Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w wysokości 100 zł - czas oczekiwania to zazwyczaj 14 dni od momentu złożenia.

Zgłoszenie powinno zawierać:

-          imię i nazwisko przedsiębiorcy, nazwę firmy oraz numer ewidencyjny PESEL

-          miejsca zamieszkania przedsiębiorcy

-          określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z   Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),

-          datę rozpoczęcia działalności gospodarczej

następnym etapem jest złożenie wniosku o wpis do rejestru REGON i uzyskanie NIP (numeru identyfikacji podatkowej)

Istnieje  możliwości złożenia wniosku o REGON oraz NIP  razem z wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, co eliminuje konieczność biegania po kilku urzędach.

uzyskanie wpisu do REGON jest bezpłatne, wraz z wpisem przedsiębiorca uzyskuje swój unikalny numer REGON, czas oczekiwania to zazwyczaj 7 dni od momentu złożenia wniosku.

Do wniosku o REGON należy dołączyć kopię zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej (przy składaniu wniosku należy mieć oryginał).

Następnym etapem jest wyrobienie pieczątki firmowej (nie jest to wymóg formalny jednak wielu urzędników, kontrahentów czy bankowców nie wyobraża sobie przyjęcia jakiegokolwiek dokumentu opatrzonego pieczęcią firmową) oraz założenie firmowego konta bankowego.

Przy wyrabianiu pieczęci potrzebne będzie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i dowód osobisty.

Pieczątka musi zawierać następujące dane:

-          nazwa i adres siedziby firmy oraz numery telefonów;

-          NIP

-          REGON

Firmowe konto bankowe jest obowiązkowe (musi być odrębne od konta prywatnego). Wymagają tego ustawy: prawo działalności gospodarczej, ordynacja podatkowa, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Do założenia rachunku bankowego niezbędne będą następujące dokumenty:

-          zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

-          zaświadczenie o REGON firmy

-          zaświadczenie o NIP

Następnym etapem jest wizyta w urzędzie skarbowym gdzie należy Wybrać formę opodatkowania dochodów z działalności.

Do wyboru jest:

- Karta podatkowa,

- Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

-Podatkowa księga przychodów i rozchodów,

- Pełna księgowość

Należy tez wybrać  czy firma będzie płatnikiem VAT. Jeżeli tak, należy złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne - druk VAT-R

 Osoby fizyczne samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą składają również zgłoszenie identyfikacyjne NIP-1 (jeżeli nie zrobiły tego wraz ze wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej). Przypadku prywatny numer NIP staje się jednocześnie numerem NIP zakładanej właśnie firmy. Wszelkie zmiany np. zmiana numeru konta bankowego powinna być zgłoszona do US w zgłoszeniu aktualizacyjnym NIP-1.

Następnym etapem jest to wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Przedsiębiorca na zgłoszenie ma 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Zgłoszenie do ubezpieczeń dokonuje się na druku ZUS ZUA natomiast zgłoszenie siebie jako płatnika składek należy złożyć na druku ZUS ZFA.

Trzeba zabrać ze sobą kopie decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON oraz oryginały do wglądu. Zgłoszenia są bezpłatne.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, która jest ich jedynym źródłem dochodu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom:

-          emerytalnemu

-          rentowym

-          wypadkowemu

Podlegają także obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz odprowadzają składkę na Fundusz Pracy, dobrowolnie natomiast można opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe.

Następnym etapem jest powiadomienie państwowego inspektora pracy oraz państwowego inspektora sanitarnego

Zgodnie z art. 209 § 1 kodeksu pracy pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności zawiadomić na piśmie właściwego państwowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

Po wywiązaniu się ze wszystkich  wymogów formalno-prawnych można poświęcić już całą uwagę na rozkręcanie „własnego biznesu".