Regulamin korzystania z portalu pracy Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1. Użyte w Regulaminie korzystania z portalu pracy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej określenia oznaczają:

a)  Regulamin - Regulamin korzystania z portalu pracy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej;

b)  APS - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej;

c) Usługodawca - APS;

d) Użytkownik - każda osoba korzystająca z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu pracy APS, a więc zamieszczająca bądź przeglądająca ogłoszenia w serwisie.

e) Usługa elektroniczna („Usługa") - wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w oparciu o niniejszy Regulamin.

f) Bazy danych - bazy danych zamieszczone w portalu i dostępne dla Użytkowników za jego pośrednictwem.

g) Portal pracy APS (portal)- serwis internetowy, za pomocą którego Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

h) Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r., nr 171, poz. 1800 ze zm.)

i) Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,

2. Regulamin korzystania z portalu pracy APS określa:

a) zakres usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie,

b) prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika,

c) zasady wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu pracy Akademii;

d) zasady ochrony danych osobowych osób korzystających z Usług.

3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin w portalu pracy Akademii.

4.Usługodawca świadczy czynności zgodnie z Regulaminem.

5. Użytkownik obowiązany jest przestrzegać Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem portalu pracy Akademii.

 

Rozdział II. Zakres Świadczonych Usług

1. W ramach portalu pracy APS Usługodawca umożliwia Użytkownikom zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń dotyczących rynku pracy.

2. Zamieszczane w bazie danych dostępnej za pośrednictwem portalu pracy APS ogłoszenia są powszechnie dostępne do przeglądania Użytkownikom  portalu pracy APS z zastrzeżeniem ogłoszeń kierowanych wyłącznie do zarejestrowanych użytkowników portalu pracy APS.

3. Wszystkie ogłoszenia wprowadzane do portalu pracy APS są przed ich zamieszczeniem weryfikowane przez Usługodawcę pod kątem ich zgodności z prawem, a także zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Jeżeli treść ogłoszenia jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, bądź też jest wulgarna lub obraźliwa w rozumieniu powszechnie przyjętym, albo w inny sposób obraża poczucie przyzwoitości czy też inne wartości powszechnie uznane i akceptowane, Usługodawca ma prawo nie zamieszczać takiego ogłoszenia w portalu.

 

Rozdział III. Dostęp do Usług i płatności

1. Zamieszczenie ogłoszenia w portalu pracy APS jest bezpłatne.

2. Zamieszczenie ogłoszenia w portalu pracy APS wymaga zarejestrowania się przez Użytkownika (z wyjątkiem ogłoszeń drobnych). Przy rejestracji Użytkownik obowiązany jest podać  następujące dane: imię i nazwisko, firmę, telefon, e-mail. W przypadku rejestracji celem zamieszczenia ogłoszenia, w którym dający ogłoszenie oferuje pracę dodatkowo należy podać firmę i branżę.

3. Z uwagi na specyfikę świadczonych za pośrednictwem portalu usług Usługodawca może odmówić zamieszczenia ogłoszenia, jeżeli użytkownik odmówi podania wymaganych danych w procesie rejestracji oraz ich przetwarzania w zakresie i sposób określony w Regulaminie.

4. Dostęp do treści ogłoszenia jest bezpłatny.

5. Użytkownik zamieszczający ogłoszenie ma obowiązek niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni, informować Usługodawcę telefonicznie bądź na adres e - mail o każdej zmianie w zakresie podanych przez niego danych, a w szczególności o wycofaniu swojej oferty. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Usługodawca może zablokować możliwość ponownego zamieszczenia ogłoszenia przez takiego Użytkownika.

 

Rozdział IV. Odpowiedzialność

1. Usługodawca i Użytkownik obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności. Obowiązek naprawienia przez Usługodawcę szkody nie obejmuje utraconych przez Użytkownika korzyści.

2. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z portalu i Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

b) utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (np. działanie osób trzecich),

c) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),

d) szkody powstałe w przypadku wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu urządzenia odbiorczego Użytkownika lub nie posiadania przez niego sprzętu i oprogramowania niezbędnego do właściwej realizacji usługi, a wskazanego w niniejszym Regulaminie,

e) inne zdarzenia wskazane w pozostałych przepisach Regulaminu.

3. Usługodawca oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług może wiązać się z ryzykiem, w tym z ryzykiem przeniknięcia do systemu Użytkownika wirusów, koni trojańskich, a także z innymi tego typu zagrożeniami, za które to zdarzenia nie ponosi odpowiedzialności.

4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie będzie przebiegało bez wad, błędów czy przerw.

5. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu pracy APS.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość  umieszczonych w ofertach informacji. Informacje umieszczane w ofertach są w całości pozyskiwane przez Usługodawcę od osób zamieszczających ogłoszenia. Całkowitą odpowiedzialność za rzetelność i prawdziwość danych zamieszczonych w ogłoszeniu ponosi osoba zamieszczająca ofertę.

7. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niemożność skontaktowania się przez Użytkownika z autorem ogłoszenia.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego przerwy w świadczeniu usług wynikające w szczególności z siły wyższej, awarii serwera, w oparciu o który funkcjonuje serwis Usługodawcy, niezależne od Usługodawcy blokady dostępu do portalu.

9. Zakazane jest wprowadzanie do portalu pracy APS jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem.

10. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wiadomości o wykorzystywaniu przez Użytkownika serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem bądź powszechnie obowiązującym prawem, Usługodawca ma prawo usunąć ogłoszenia zamieszczone przez danego Użytkownika, a także zablokować takiemu Użytkownikowi możliwość zamieszczania ogłoszeń w portalu.

 

Rozdział V. Ochrona danych osobowych

1. Portal pracy APS za pomocą którego możliwy jest dostęp do baz danych i korzystanie z Usług jest własnością Usługodawcy i jest przez niego administrowany.

2. Wszelkie dane osobowe pojawiające się na tej stronie będą chronione zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz z innymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Dane osobowe, które użytkownik poda w procesie rejestracji, będą widoczne w treści ogłoszenia, a zatem dostępne dla każdego, kto przegląda ogłoszenia, z wyjątkiem imienia i nazwiska, które będą przechowywane przez Usługodawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług oraz dokonywania ewentualnych rozliczeń z użytkownikiem.

4. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

5. Zarejestrowanie się w serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika podanych w toku rejestracji w celu prawidłowego wykonywania usługi.

 

Rozdział VI. Dane techniczne

Do korzystania z portalu pracy APS niezbędne jest posiadanie komputera połączonego z siecią Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyżej albo Mozilla w wersji 3.0 lub wyżej z włączoną obsługą javascript. W przypadku korzystania z innej przeglądarki internetowej lub przeglądarki internetowej w starszej wersji niż wyżej wymienione, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego wyświetlenia oraz funkcjonowania zawartości stron udostępnianych w ramach portalu.

 

Rozdział VII. Reklamacje

Reklamacje dotyczące funkcjonowania portalu można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny podany w portalu pracy APS. Reklamacja powinna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę.

 

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie portalu pracy APS.

2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, w tym do wprowadzenia opłat za usługi świadczone za pośrednictwem portalu pracy APS .

3. O wprowadzeniu zmian do Regulaminu Usługodawca dodatkowo powiadomi Użytkowników poprzez zamieszczenie stosownej informacji w portalu, w której to informacji wskaże także, o kiedy obowiązuje zmieniony Regulamin.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.