PEDAGOGIKA SPECJALNA

STUDIA STACJONARNE

Pedagogika Specjalna/ stacjonarne

 

Nazwa specjalności

Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia

Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie(N)

Przygotowanie pedagogiczne nauczycielskie. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne. Absolwent posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć z osobami z upośledzeniem umysłowym na stanowisku nauczyciela - oligofrenopedagoga w przedszkolu specjalnym, szkole specjalnej, nauczyciela wspierającego w placówkach integracyjnych, pedagoga-terapeuty w poradniach, ośrodkach rehabilitacyjnych.

Surdopedagogika(N)

Przygotowanie pedagogiczne nauczycielskie. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne. Absolwent posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi na stanowisku nauczyciela w przedszkolu specjalnym, szkole specjalnej, nauczyciela wspierającego w placówkach integracyjnych, pedagoga-terapeuty w poradniach, ośrodkach rehabilitacyjnych.

Pedagogika terapeutyczna i wczesnoszkolna(N)

Przygotowanie pedagogiczne nauczycielskie. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne. Absolwent posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć z osobami przewlekle chorymi na stanowisku nauczyciela klas 0-III szkoły podstawowej, wychowania przedszkolnego, nauczyciela wspierającego w placówkach integracyjnych, pedagoga-terapeuty w poradniach, ośrodkach rehabilitacyjnych.

 

Edukacja i rehabilitacja niewidomych i słabo widzących(N)

Przygotowanie pedagogiczne nauczycielskie. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne. Absolwent posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć z osobami niewidomymi i słabo widzącymi na stanowisku nauczyciela - tyflopedagoga oraz nauczyciela orientacji przestrzennej w przedszkolu specjalnym, szkole specjalnej, nauczyciela wspierającego w placówkach integracyjnych, pedagoga-rehabilitanta wzroku w poradniach, ośrodkach rehabilitacyjnych.

Pedagogika zdolności i informatyka(N)

Przygotowanie pedagogiczne nauczycielskie. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Wczesna interwencja

Przygotowanie pedagogiczne nauczycielskie. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne. Absolwent posiada kwalifikacje w zakresie wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego w wieku 0-7 lat na stanowisku nauczyciela - pedagoga wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu specjalnym, szkole specjalnej, pedagoga-terapeuty w poradniach, ośrodkach rehabilitacyjnych, wczesnej interwencji.

Terapia pedagogiczna(N)

Przygotowanie pedagogiczne nauczycielskie. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne. Absolwent posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć z rewalidacji indywidualnej oraz korekcyjno-wyrównawczych na stanowisku nauczyciela w przedszkolu, szkole, nauczyciela wspierającego w placówkach integracyjnych, pedagoga-terapeuty w poradniach, ośrodkach rehabilitacyjnych.

Logopedia

Przygotowanie pedagogiczne. Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy.

Pedagogika resocjalizacyjna i wspomaganie rodziny

Przygotowanie pedagogiczne nauczycielskie. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe określają odpowiednie ustawy (Ustawa o kuratorach sądowych - Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1071; Ustawa o pomocy społecznej z późn. zm. - Dz.U. z 28.02.2007r., Nr 36, poz. 226) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2007r. Nr 201, poz. 1455), Ministra Sprawiedliwości i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Integracyjne wychowanie przedszkolne

Przygotowanie pedagogiczne nauczycielskie. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Absolwent posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela wspierającego w placówkach przedszkolnych integracyjnych oraz nauczyciela nauczania zintegrowanego.

 

Pedagogika Specjalna/ Studia pierwszego stopnia / stacjonarne

 

Nazwa specjalności

Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia

Terapia zajęciowa

Przygotowanie pedagogiczne. Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego-terapeuty zajęciowego. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r. z późn. zm.: Dz.U. z 1997r., Nr 123, poz. 776 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. z 2004r. Nr 63, poz. 587).

Andragogika specjalna

Przygotowanie pedagogiczne. Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w instytucjach edukacji ustawicznej dorosłych niepełnosprawnych w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego, rodzinnego, organizacji pracy kulturalno-oświatowej. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r. z późn. zm.: Dz.U. z 1997r., Nr 123, poz. 776.

Arteterapia w zakresie sztuk plastycznych

Przygotowanie pedagogiczne. Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego-terapeuty zajęciowego w zakresie arteterapii. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r. z późn. zm.: Dz.U. z 1997r., Nr 123, poz. 776 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. z 2004r. Nr 63, poz. 587).

Profilaktyka Społeczna

Przygotowanie pedagogiczne. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe określają odpowiednie ustawy (Ustawa o kuratorach sądowych - Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1071; Ustawa o pomocy społecznej z późn. zm. - Dz.U. z 28.02.2007r., Nr 36, poz. 226) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. 2007r. Nr 201, poz. 1455), Ministra Sprawiedliwości i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji. Absolwenci uzyskują uprawnienia pedagogiczne w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji, pedagogiki ulicy do zatrudnienia na stanowisku pedagoga, pracownika pomocy społecznej.

Rehabilitacja zawodowa

Przygotowanie pedagogiczne. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe określają odpowiednie ustawy (Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz.U. 1997r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.; Ustawa z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.). Absolwent posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi w zakresie poradnictwa zawodowego, trenera pracy, asystenta w urzędach pracy, centrach doradztwa zawodowego, ośrodkach rehabilitacji społeczno-zawodowej.

 

Studia drugiego stopnia OGÓLNOKIERUNKOWE / stacjonarne

 

PEDAGOGIKA

SPECJALNA

Przygotowanie pedagogiczne.

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

Pedagogika Specjalna/ Jednolite magisterskie / niestacjonarne

Nazwa specjalności

Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia

Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie(N)

Przygotowanie pedagogiczne nauczycielskie. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne. Absolwent posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć z osobami z upośledzeniem umysłowym na stanowisku nauczyciela - oligofrenopedagoga w przedszkolu specjalnym, szkole specjalnej, nauczyciela wspierającego w placówkach integracyjnych, pedagoga-terapeuty w poradniach, ośrodkach rehabilitacyjnych.

Pedagogika terapeutyczna (N)

Przygotowanie pedagogiczne nauczycielskie. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne. Absolwent posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć z osobami przewlekle chorymi na stanowisku nauczyciela wspierającego w placówkach integracyjnych, pedagoga-terapeuty w poradniach, ośrodkach rehabilitacyjnych.

Logopedia

Przygotowanie pedagogiczne. Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy.

Pedagogika resocjalizacyjna

Przygotowanie pedagogiczne nauczycielskie. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe określają odpowiednie ustawy (Ustawa o kuratorach sądowych - Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1071; Ustawa o pomocy społecznej z późn. zm. - Dz.U. z 28.02.2007r., Nr 36, poz. 226) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. 2007r. Nr 201, poz. 1455), Ministra Sprawiedliwości i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Pedagogika Specjalna/ Studia drugiego stopnia / niestacjonarne

 

Nazwa specjalności

Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia

Pedagogika terapeutyczna(N)

Przygotowanie pedagogiczne nauczycielskie. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. oraz Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne. Absolwent posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć z osobami przewlekle chorymi na stanowisku nauczyciela wspierającego w placówkach integracyjnych, pedagoga - terapeuty w poradniach, ośrodkach rehabilitacyjnych.

Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie(N)

Przygotowanie pedagogiczne nauczycielskie. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne. Absolwent posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć z osobami z upośledzeniem umysłowym na stanowisku nauczyciela - oligofrenopedagoga w szkole specjalnej, nauczyciela wspierającego w placówkach integracyjnych, pedagoga-terapeuty w poradniach, ośrodkach rehabilitacyjnych.

Pedagogika resocjalizacyjna

Przygotowanie pedagogiczne nauczycielskie. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe określają odpowiednie ustawy (Ustawa o kuratorach sądowych - Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1071; Ustawa o pomocy społecznej z późn. zm. - Dz.U. z 28.02.2007r., Nr 36, poz. 226) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2007r. Nr 201, poz. 1455), Ministra Sprawiedliwości i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Rehabilitacja zawodowa

Przygotowanie pedagogiczne. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe określają odpowiednie ustawy (Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz.U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.; Ustawa z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.). Absolwent posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi w zakresie poradnictwa zawodowego, trenera pracy, asystenta w urzędach pracy, centach doradztwa zawodowego, ośrodkach rehabilitacji społeczno-zawodowej.

Studia drugiego stopnia OGÓLNOKIERUNKOWE/ niestacjonarne

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Przygotowanie pedagogiczne.