PEDAGOGIKA SPECJALNA

studia pierwszego stopnia (3-letnie):

 

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukacja wczesnoszkolna - Absolwent studiów I stopnia edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczyciela: a) w przedszkolach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, b) w podstawowych szkołach specjalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, c) w szkołach podstawowych specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na I etapie edukacji i w świetlicy (na II etapie po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji w zakresie prowadzania zajęć lub przedmiotu), d) w ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno–wychowawczych; nauczyciela wspierającego: a) w przedszkolach (oddziałach) integracyjnych, b) w szkołach podstawowych integracyjnych; terapeuty – pedagoga specjalnego: a) w ośrodkach wczesnej interwencji, b) poradniach rehabilitacyjnych. Absolwent pedagogiki wczesnoszkolnej zdobywa kwalifikacje do prowadzenia zajęć w kl. I - III, organizacji pracy w szkole podstawowej, współpracy z rodzicami oraz wiedzę z zakresu metod nauczania i uczenia się dziecka, obszarów integracji i kierunków zmian w edukacji wczesnoszkolnej, współczesnych koncepcji edukacji początkowej, charakteru pracy nauczyciela – wychowawcy.
 2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - Absolwent studiów I stopnia edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje Nauczyciela: a) w przedszkolach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, b) w podstawowych szkołach specjalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, c) w szkołach podstawowych specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na I etapie edukacji i w świetlicy (na II etapie po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji w zakresie prowadzania zajęć lub przedmiotu), d) w ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno–wychowawczych; Nauczyciela wspierającego: a) w przedszkolach (oddziałach) integracyjnych, b) w szkołach podstawowych integracyjnych; Terapeuty – pedagoga specjalnego: a) w ośrodkach wczesnej interwencji, b) poradniach rehabilitacyjnych. Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza przygotowany jest do pracy w szkole jako pedagog szkolny, jako wychowawca w świetlicy, animator zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, organizator współpracy z rodzicami i z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym. Jego miejscem zatrudnienia mogą być także różne inne placówki wychowawczo-opiekuńcze (internaty, ośrodki szkolno-wychowawcze).
 3. Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej może być zatrudniony w zakładach karnych, poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, a także jako pedagog ulicy i pedagog rodzinny. Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza przygotowany jest do pracy w szkole jako pedagog szkolny, jako wychowawca w świetlicy, animator zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, organizator współpracy z rodzicami i z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym. Jego miejscem zatrudnienia mogą być także różne inne placówki wychowawczo-opiekuńcze (internaty, ośrodki szkolno-wychowawcze)
 4. Surdopedagogika, edukacja wczesnoszkolna - Absolwent studiów I stopnia kierunku pedagogika specjalna specjalności surdopedagogika jest przygotowany do pracy: na stanowisku nauczyciela: w szkołach podstawowych dla dzieci niesłyszących lub słabo słyszących na I etapie nauczania w klasach I-III; w przedszkolach dla dzieci niesłyszących lub słabo słyszących; wychowawcy internatu dla dzieci niesłyszących lub słabo słyszących; nauczyciela wspomagającego w szkołach podstawowych integracyjnych na I etapie nauczania (klasy I-III); w przedszkolach integracyjnych (brak podstawy prawnej); surdopedagoga w specjalistycznych poradniach dla dzieci z wadą słuchu. Absolwent studiów I stopnia może kontynuować kształcenia na studiach II stopnia oraz studiach podyplomowych w zakresie nauk pedagogicznych w tym surdopedagogiki, wczesnej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Absolwent pedagogiki wczesnoszkolnej zdobywa kwalifikacje do prowadzenia zajęć w kl. I - III, organizacji pracy w szkole podstawowej, współpracy z rodzicami oraz wiedzę z zakresu metod nauczania i uczenia się dziecka, obszarów integracji i kierunków zmian w edukacji wczesnoszkolnej, współczesnych koncepcji edukacji początkowej, charakteru pracy nauczyciela – wychowawcy.
 5. Surdopedagogika, wychowanie przedszkolne - Absolwent studiów I stopnia kierunku pedagogika specjalna specjalności surdopedagogika jest przygotowany do pracy: na stanowisku nauczyciela: w szkołach podstawowych dla dzieci niesłyszących lub słabo słyszących na I etapie nauczania w klasach I-III; w przedszkolach dla dzieci niesłyszących lub słabo słyszących; wychowawcy internatu dla dzieci niesłyszących lub słabo słyszących; nauczyciela wspomagającego w szkołach podstawowych integracyjnych na I etapie nauczania (klasy I-III); w przedszkolach integracyjnych (brak podstawy prawnej); surdopedagoga w specjalistycznych poradniach dla dzieci z wadą słuchu. Absolwent studiów I stopnia może kontynuować kształcenia na studiach II stopnia oraz studiach podyplomowych w zakresie nauk pedagogicznych w tym surdopedagogiki, wczesnej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Absolwent specjalności wychowanie przedszkolne jest przygotowany do działalności edukacyjnej nie tylko z dziećmi, ale także z ich rodzinami; potrafi współpracować ze środowiskiem lokalnym na rzecz zapewnienia dzieciom korzystnych warunków rozwoju. Może zatem podjąć następującą pracę: - nauczyciela w przedszkolach publicznych i niepublicznych; - doradcy pedagogicznego w środowisku lokalnym w zakresie problematyki rodzin z małymi dziećmi; - lidera współpracy pomiędzy przedszkolem i szkołą.
 6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne - Absolwent specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne może podjąć pracę: 1) na stanowisku pedagoga specjalnego- terapeuty w: Ośrodkach wczesnej interwencji, specjalistycznych poradniach: rehabilitacji, zdrowia psychicznego, zaburzeń i wad rozwojowych, dziennych ośrodkach rehabilitacji dla dzieci z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, 2) na stanowisku nauczyciela w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach edukacyjnych realizujących wczesnego wspomagania rozwoju (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły specjalne), 3) na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (przedszkola ogólnodostępne, przedszkola integracyjne; kl. I-III szkoła podstawowa ogólnodostępna, szkoła integracyjna), 4) na stanowisku opiekuna, wychowawcy – kluby malucha, żłobki.
 7. Terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku: 1) nauczyciela zajęć specjalistycznych, a w szczególności do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się - w przedszkolu, szkole podstawowej i placówce (nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej); 2) nauczyciela wspierającego posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w: przedszkolach integracyjnych, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, ogólnodostępnych szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi, szkołach podstawowych integracyjnych. Ponadto absolwent jest przygotowany do prowadzenia: a) zajęć wspomagających wychowawczą funkcję rodziny, zapobiegających zachowaniem dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierających ich rozwój, b) zajęć warsztatowych dla rodziców i nauczycieli, doskonalących umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych; 3) nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania. Zawód: nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej - nr 235909 - znajduje się na liście zawodów wymienionych w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. 2014 poz. 1145 z dn. 7 sierpnia 2014 r.)
 8. Logopedia - Absolwent zdobył kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – logopedy w następujących placówkach oświatowych: w przedszkolach, także specjalnych; w szkołach podstawowych i gimnazjach, także specjalnych oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Według ustaleń środowiska logopedycznego oraz dla poszerzenia możliwości zatrudnienia absolwent powinien dążyć do uzyskania tytułu magistra, czyli kontynuować studia na specjalności logopedia II stopnia.
 9. Tyflopedagogika, edukacja wczesnoszkolna - Absolwent tyflopedagogiki może podjąć prace w takich miejscach jak: ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku, placówki PZN, stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły i odziały integracyjne; na stanowiskach: stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w placówkach edukacyjnych, nauczyciel orientacji przestrzennej i poruszania się osób z dysfunkcją wzroku, tyflopedagog, wychowawca w internacie dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku. Absolwent pedagogiki wczesnoszkolnej zdobywa kwalifikacje do prowadzenia zajęć w kl. I - III, organizacji pracy w szkole podstawowej, współpracy z rodzicami oraz wiedzę z zakresu metod nauczania i uczenia się dziecka, obszarów integracji i kierunków zmian w edukacji wczesnoszkolnej, współczesnych koncepcji edukacji początkowej, charakteru pracy nauczyciela – wychowawcy.

 

SPECJALNOŚĆ NIENAUCZYCIELSKA:

 1. Profilaktyka społeczna z resocjalizacją - Absolwenci tej specjalności mogą być zatrudniani w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych a także jako pedagog ulicy i pedagog rodzinny.

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA

studia drugiego stopnia (2-letnie):

 

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – kontynuacja

(kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia):

 1. Logopedia - Absolwent może podjąć pracę we wszystkich placówkach oświatowych, także i specjalnych oraz - co jest nową kwalifikacją - w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, jak również ma kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 17 kwietnia 2012r.). Przygotowany jest do pracy w instytucjach dydaktyczno-badawczych zajmujących się upowszechnianiem i rozwijaniem wiedzy logopedycznej.
 2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem - Absolwent studiów posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do pracy w charakterze m. in.: 1) nauczyciela wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem, 2) nauczyciela- specjalisty prowadzącego zajęcia rewalidacyjne dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, 3) nauczyciela wspierającego przedszkolach (oddziałach) integracyjnych i szkołach integracyjnych, 4) nauczyciela w szkole przysposabiającej do pracy.

 

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – studia kwalifikacyjne

(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):

 1. Surdopedagogika z terapią pedagogiczną - Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku nauczyciela zajęć specjalistycznych w przedszkolu, szkole podstawowej i placówce (nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej) dla uczniów z wadą słuchu, a w szczególności do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z wadą słuchu w tym również uczniów z zaburzeniami i specyficznymi trudnościami w uczeniu się; w poradni rehabilitacyjnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, a w szczególności do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z wadą słuchu ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi.
 2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Absolwent studiów II stopnia posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do pracy w charakterze: 1) NAUCZYCIELA: a) w przedszkolach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym; b) w podstawowych szkołach specjalnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym; c) w szkołach specjalnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim na I etapie edukacyjnym i w świetlicy (na II etapie edukacji po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji w zakresie prowadzania zajęć lub przedmiotu); d) w ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych; 2) NAUCZYCIELA WSPIERAJĄCEGO: a) w przedszkolach (oddziałach) integracyjnych; b) w szkołach integracyjnych; 3) TERAPEUTY – PEDAGOGA SPECJALNEGO: a) w ośrodkach wczesnej interwencji; b) w poradniach rehabilitacyjnych
 3. Terapia pedagogiczna - Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku nauczyciela zajęć specjalistycznych: a) w przedszkolu, szkole podstawowej i placówce (nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej), a w szczególności do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; b) w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a w szczególności do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Ponadto absolwent jest przygotowany do prowadzenia: a) zajęć wspomagających wychowawczą funkcję rodziny, zapobiegających zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierających ich rozwój; b) zajęć warsztatowych dla rodziców i nauczycieli doskonalących umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych.
 4. Edukacja integracyjna i włączająca - Absolwent studiów II stopnia specjalności edukacja integracyjna i włączająca posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, organizowania oraz prowadzenia kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach integracyjnych i włączających. Absolwent może być zatrudniony jako Nauczyciel wspomagający w przedszkolu i szkole integracyjnej Pedagog specjalny (nowy zawód na liście zawodów)

 

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE

(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego):

 1. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia - Absolwenci tej specjalności mogą być zatrudniani zakładach karnych, poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, a także jako pedagog ulicy i pedagog rodzinny.
 2. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Studia kwalifikacyjne, dla osób po specjalnościach innych niż pedagogika resocjalizacyjna - Absolwenci tej specjalności mogą być zatrudniani zakładach karnych, poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, a także jako pedagog ulicy i pedagog rodzinny.
 3. Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością - Absolwenci uzyskują kompetencje do pracy na stanowisku terapeuty – pedagoga specjalnego w: a) ośrodkach rehabilitacyjnych, domach pomocy społecznej środowiskowych domach samopomocy, b) w poradniach rehabilitacyjnych, poradniach zdrowia psychicznego, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, warsztatach terapii zajęciowej.
 4. Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową - Absolwenci tej specjalności mogą być zatrudniani w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych a także jako pedagog ulicy i pedagog rodzinny.

 

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

studia drugiego stopnia (2-letnie) – Studiowanie na kierunku interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością pozwala wykształcić: a) kompetentnego rzecznika osób niepełnosprawnych, b) profesjonalistę w dziedzinie projektowania systemów wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, c) naukowca zainteresowanego problematyką badania zjawiska niepełnosprawności. Absolwent kierunku kształcenia interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością ma kompetencje do realizacji zadań zawodowych w organizacjach rządowych i pozarządowych, w środkach masowego przekazu. Jest także przygotowany do kariery naukowej, akademickiej.