PEDAGOGIKA

studia pierwszego stopnia (3-letnie):

 

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

1.      Animacja społeczno-kulturowa, edukacja wczesnoszkolna - Absolwent specjalności jest przygotowany do wielowymiarowej pracy pedagogicznej na terenie szkoły i innych placówek oświatowych. Posiada kwalifikacje do realizacji zadań nauczyciela w świetlicy i w ramach zajęć pozalekcyjnych, jest przygotowany do organizowania i prowadzenia pracy samokształceniowej, potrafi współpracować z rodzicami na rzecz tworzenia sprzyjającego dziecku środowiska edukacyjnego, posiada również kompetencje do podejmowania działań animacyjnych na terenie szkoły, które są w stanie uczynić ją centrum kulturalnym dla społeczności lokalnej. Po zrealizowaniu treści modułu edukacji wczesnoszkolnej, absolwent posiada przygotowanie do pracy w roli nauczyciela z dziećmi od 0 do 9-10 lat, Program gwarantuje osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia wskazanych w Standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie MNiSW 17.01.2012).

2.      Animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalną - Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia wielowymiarowej pracy pedagogicznej na terenie szkoły i innych placówek oświatowych. Posiada kwalifikacje do realizacji zadań nauczyciela w świetlicy i w ramach zajęć pozalekcyjnych, jest przygotowany do organizowania i prowadzenia pracy samokształceniowej, potrafi współpracować z rodzicami na rzecz tworzenia sprzyjającego dziecku środowiska edukacyjnego, posiada również kompetencje do podejmowania działań animacyjnych na terenie szkoły, które są w stanie uczynić ją centrum kulturalnym dla społeczności lokalnej. Program zapewnia osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia wskazanych w Standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie MNiSW 17.01.12).

3.      Edukacja dorosłych i BHP - W wyniku kształcenia w ramach specjalności student zdobywa kwalifikacje pozwalające na pracę w charakterze: a) Inspektora BHP (325502) w różnego typu przedsiębiorstwach; b) Wykładowcy na kursach (edukator, trener; 23591) organizowanych w Zakładach Doskonalenia Zawodowego, Centrach Kształcenia Ustawicznego, Centrach Kształcenia Praktycznego; c) Pracownika działów szkoleniowych różnych przedsiębiorstw i firm szkoleniowych; d) Nauczyciela w placówkach pozaszkolnych (235910), w placówkach oświatowych edukacji dorosłych; e) Pracownika agencji zatrudnienia, specjalisty w działach związanych z zarządzaniem karierą i rozwojem zawodowym; f) Pracownika działów marketingu i reklamy, a także redakcji portali edukacyjnych; h) Pracownika organizacji pozarządowych, działających na polu edukacji dorosłych i wspomagania zatrudnienia.

4.      Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności - Celem specjalności jest przygotowanie nauczyciela wyposażonego w kompetencje do wypełniania trojakiej funkcji w systemie edukacyjnym: a) Nauczyciela zajęć komputerowych, b) Nauczyciela informatyki, c) Pedagoga szkolnego efektywnie wspierającego rozwój zdolności uczniów.

5.      Pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna - Absolwent specjalności zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach: a) Nauczyciela w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach wychowania przedszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; b) Nauczyciela-terapeuty; c) Nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela-wychowawcy w internatach prowadzonych w danym typie szkoły; d) Wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych; e) Opiekuna w żłobkach i klubach dziecięcych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

6.      Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną - Absolwenci tych studiów będą przygotowani do wychowywania i nauczania dzieci w różnych formach organizacyjnych wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Zostaną wyposażeni w wiadomości i umiejętności przydatne do organizowania działalności pedagogicznej w klasycznych i alternatywnych formach wychowania przedszkolnego. Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, absolwent Wychowania przedszkolnego zostanie przygotowany do pełnienia roli nauczyciela w klasach I-III szkoły podstawowej. Specjalność Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna daje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w różnego typu placówkach wychowania przedszkolnego (publicznych i niepublicznych, integracyjnych ) oraz w klasach I –III szkoły podstawowej.

7.      Edukacja wczesnoszkolna - Absolwent studiów pedagogicznych na specjalności Edukacja wczesnoszkolna zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach: a) Nauczyciela w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach wychowania przedszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; b) Nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela-wychowawcy w internatach prowadzonych w danym typie szkoły; c) Wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych; d) Opiekuna w żłobkach i klubach dziecięcych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

8.      Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza - Absolwent specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza może być zatrudniony, jako: a) Nauczyciel-wychowawca, który zdobył podstawowe lub dodatkowe uprawnienia do pracy w szkole, w internacie, w ośrodkach szkolno-wychowawczych i innych placówkach społeczno-edukacyjnych (Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach i inne zarządzenia MEN); b) Opiekun w żłobku, klubiku, organizator opieki nad małym dzieckiem w środowisku lokalnym (Ustawa o opiece nad dzieckiem do lat trzech); c) Asystent rodziny, wychowawca w świetlicach socjalnych, internatach, placówkach wsparcia dziennego, placówkach socjalnych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych socjalizacyjnych, interwencyjnych, terapeutycznych, w interwencyjnych ośrodkach predykcyjnych, prowadzonych przez gminę, organizacje pozarządowe lub inne podmioty społeczne, organizatorem lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej (Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej).

 

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE:

1.      Edukacja medialna - studenci nabywają wiedzę i umiejętności tworzenia i stosowania przekazów medialnych w swojej pracy nie tylko w instytucjach edukacyjnych i medialnych, ale także innych placówkach, zwłaszcza tych, w których funkcjonują działy medialne. Ponadto absolwent jest przygotowany do konstruowania i realizacji programu kształcenia z zakresu edukacji medialnej w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Dysponuje umiejętnościami przygotowywania programów szkoleniowo-metodycznych, prezentacji multimedialnych, podcastów i etiud filmowych. Opanowane w toku nauki umiejętności obejmują twórcze zastosowanie najnowszych mediów cyfrowych i technologii informacyjno-komunikacyjnych w tradycyjnym kształceniu i doskonaleniu kwalifikacji, jak i w innowacyjnych rozwiązaniach edukacji na odległość.

2.      Psychopedagogika kreatywności - Celem kształcenia w ramach specjalności Psychopedagogika kreatywności jest wykształcenie przedsiębiorczych, kompetentnych i twórczych pedagogów wyposażonych w umiejętności uprawniające do: a) Diagnozowania poziomu twórczości uczniów (wychowanków); b) Rozwijania zdolności i postaw twórczych wychowanków (prowadzenia treningów twórczości); c) Twórczego rozwiązywania problemów pedagogicznych oraz wdrażania innowacji (np. zaprojektowanie nowych metod czy pomocy dydaktycznych, opracowanie programu autorskiego). Program specjalności skonstruowano w taki sposób, aby oprócz zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy pedagoga i trenera twórczości umożliwić studentom rozwijanie własnej kreatywności.

 

PEDAGOGIKA

studia drugiego stopnia (2-letnie):

 

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – kontynuacja

(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej):

  1. Pedagogika wczesnoszkolna - Pedagog o specjalności Pedagogika wczesnoszkolna zgodnie z: 1/ Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z dnia 27 marca 2009 r. Nr 50, Poz.400) oraz 2/ Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach: a) nauczyciela w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach wychowania przedszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; b) nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela-wychowawcy w internatach prowadzonych w danym typie szkoły; c) wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych; d) opiekuna w żłobkach i klubach dziecięcych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.
  2. Pedagogika przedszkolna - Absolwenci mogą pełnić rolę: a) nauczyciela w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; b) nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela-wychowawcy w internatach prowadzonych w danym typie szkoły; c) wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych; d) opiekuna w żłobkach i klubach dziecięcych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

 

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA

(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):

1.      Pedagogika szkolna i pedagogika zdolności - Absolwent specjalności może być zatrudniony w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych na stanowisku pedagoga szkolnego. Ponadto jest przygotowany do pracy na stanowisku pedagoga w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych instytucjach zajmujących się tego rodzaju działalnością. Jego szczególnym atutem jest wiedza i umiejętności związane z pracą z uczniem zdolnym

2.      Pedagogika korekcyjna - Absolwent specjalności Pedagogika korekcyjna może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach: a) Nauczyciela w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach wychowania przedszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; b) Nauczyciela-terapeuty w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach wychowania przedszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; c) Nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela-wychowawcy w internatach prowadzonych w danym typie szkoły; d) Wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych; e) Opiekuna w żłobkach i klubach dziecięcych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

 

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE

(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego):

1.      Edukacja zdalna i grafika komputerowa - Absolwent specjalności może podjąć pracę w różnego typu instytucjach zainteresowanych zarówno przygotowaniem swoich pracowników i podopiecznych/klientów do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (m.in. w szkołach i placówkach oświatowych, ośrodkach szkoleniowych, działach kształcenia kadr urzędów publicznych i przedsiębiorstw) jak i tworzeniem oferty produktów i usług z tego zakresu. Przykładowe miejsca pracy (numer kwalifikacji zawodowej wg rozporządzenia MPiPS z dn. 27.04.2010 r. nr 2166) to: projektant grafiki i aplikacji multimedialnych, metodyk edukacji na odległość (235103), metodyk multimedialny (235104), pedagog multimedialny (235108), specjalista ds. spraw technologii informatyczno-komunikacyjnych (25), projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komunikacyjnych (251302).

2.      Andragogika i doradztwo personalne - Pedagog o specjalności Andragogika i doradztwo personalne może znaleźć zatrudnienie w: a) działach szkoleniowych różnych przedsiębiorstw, firmach szkoleniowych, Zakładach Doskonalenia Zawodowego, Centrach Kształcenia Ustawicznego, Centrach Kształcenia Praktycznego; b) w agencjach zatrudnienia; c) w działach personalnych placówek oświatowych oraz firm o różnej strukturze zatrudnienia; d) w organizacjach pozarządowych działających na polu edukacji dorosłych i wspomagania zatrudnienia; e) jako specjalista w działach związanych z zarządzaniem karierą i rozwojem zawodowym.

3.      Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi - W wyniku procesu kształcenia specjalnościowego student zdobywa kwalifikacje, jako pedagog pracy i specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i posiada kwalifikacje wymagane przy zatrudnieniu w działach personalnych i szkoleniowych różnych zakładów pracy, w urzędach pracy, w instytucjach pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego, w centrach informacji zawodowej, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, jako analityk pracy (242301), doradca personalny (242303), konsultant do spraw kariery (242305), specjalista ds. kadr (242307), specjalista ds. rekrutacji pracowników (242309), specjalista ds. zarządzania talentami (242311), w roli brokera edukacyjnego (242401) na rynku edukacji zawodowej. Ponadto absolwenci będą przygotowani do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

4.      Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży - Specjalność przygotowuje do wykonywania zawodu: a) Animatora ruchu teatralnego, zajmującego się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży (numer kwalifikacji zawodowej: 343901 wg rozporządzenia MPiPS z dn. 27.04.2010 r.) w instytucjach kultury (realizacja widowisk) i placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych (świetlica szkolna, świetlica wiejska, świetlica socjoterapeutyczna); b) Instruktora teatralnego, prowadzącego teatry dzieci i teatry młodzieżowe, a także niezawodowe teatry dorosłych; c) Projektanta multimedialnych materiałów edukacyjnych, prezentujących teatr w przestrzeni medialnej

5.      Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne - Wiedza i umiejętności, jakie osiąga absolwent specjalności, predysponują go do pracy w charakterze: opiekuna w żłobku, klubiku, organizatora opieki nad małym dzieckiem w środowisku lokalnym (na podstawie Ustawy o opiece nad dzieckiem do lat trzech), asystenta rodziny, wychowawcy w świetlicach socjalnych, w placówkach wsparcia dziennego, placówkach socjalnych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych, interwencyjnych, terapeutycznych, organizatora lub koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (na podstawie Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej), w interwencyjnych ośrodkach pre-adopcyjnych prowadzonych przez gminę, w organizacjach pozarządowych i innych podmiotach społecznych. Nowym, otwierającym się obszarem pracy absolwentów specjalności jest pomoc i wsparcie społeczne udzielane różnym grupom, w tym także osobom starszym, które wkraczają w wiek senioralny: w domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, uniwersytetach trzeciego wieku. Możliwymi miejscami zatrudnienia są także: samorząd lokalny, instytucje kulturalne, media, policja, sąd oraz różnorodne organizacje i stowarzyszenie edukacyjne, kulturalne i socjalne.

6.      Zarządzanie w oświacie - Głównym celem specjalności jest, zatem przygotowanie osób zainteresowanych oświatą do podejmowania efektywnych działań kierowniczych, administracyjnych i nadzorczych ugruntowanych na pedagogicznej refleksji i społecznej odpowiedzialności. Treści ujęte w programie specjalności odnoszą się do obowiązującego rozporządzenia MEN „Program ramowy kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej” z sierpnia 1999. Absolwent specjalności nabywa w trakcie studiów podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu kierowania organizacją, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki psychologii kierowania, projektowania działań szkoły i placówki oświatowej oraz organizowania i ewaluacji efektów ich pracy, zyskuje również szersze spojrzenie na ekonomiczny, prawny i społeczno-kulturowy kontekst funkcjonowania szkoły i placówki oświatowej.