PEDAGOGIKA

STUDIA STACJONARNE

Pedagogika

Nazwa specjalności

Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia

Pedagogika korekcyjna i wczesnoszkolna (N)

Przygotowanie pedagogiczne nauczycielskie. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Absolwent posiada kwalifikacje i  uprawnienia do prowadzenia zajęć na stanowisku nauczyciela: kl. 0-III szkoły podstawowej, wychowania przedszkolnego oraz pedagoga w zakresie zajęć korekcyjno-wyrównawczych.

Glottodydaktyka i nauczanie zintegrowane(N)

Przygotowanie pedagogiczne nauczycielskie. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Absolwent posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć na stanowisku nauczyciela kl. 0-III szkoły podstawowej oraz w zakresie nauczania metodą glottodydaktyki.

Psychopedagogika kreatywności

Przygotowanie pedagogiczne. Absolwent posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu treningów twórczości oraz rozwijania zdolności uczniów w placówkach edukacyjnych na stanowisku pedagoga oraz w innych instytucjach zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami.

 

Pedagogika / Studia pierwszego stopnia / stacjonarne

Nazwa specjalności

Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia

Animacja społeczno-kulturowa

Przygotowanie pedagogiczne. Absolwent posiada kwalifikacje do organizowania i prowadzenia działalności społeczno-wychowawczej i kulturalnej w placówkach edukacyjnych i samorządu lokalnego.

Lokalna polityka edukacyjna

Przygotowanie pedagogiczne. Absolwent posiada kwalifikacje do zatrudnienia na stanowiskach związanych z problematyką polityki edukacyjnej w wymiarze lokalnym w urzędach państwowych, samorządowych, organizacjach pozarządowych: Ustawa o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593), art. 3.1.; Rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. z 2000r. Nr 61, poz. 707).

Andragogika

Przygotowanie pedagogiczne. Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w instytucjach edukacji ustawicznej dorosłych w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego, rodzinnego, organizacji pracy kulturalno-oświatowej.

Doradztwo zawodowe

Przygotowanie pedagogiczne. Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego zgodnie z Rozp. MENiS z dnia 7.01.2003r. (Dz.U. z dnia 29.01.2003r. Nr 11, poz. 114).

Edukacja medialna

Przygotowanie pedagogiczne. Absolwent posiada kwalifikacje m.in. do zajmowania stanowiska pedagoga-specjalisty ds. mediów i informatyzacji w szkołach, dydaktyka medialnego.

 

Pedagogika / Studia drugiego stopnia OGÓLNOKIERUNKOWE / stacjonarne

PEDAGOGIKA

Przygotowanie pedagogiczne.

 

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Pedagogika / Studia pierwszego stopnia / niestacjonarne

Nazwa specjalności

Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia

Pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna(N)

Przygotowanie pedagogiczne nauczycielskie. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczyciel Absolwent posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć na stanowisku nauczyciela kl.0-III szkoły podstawowej, wychowania przedszkolnego oraz pedagoga w zakresie zajęć korekcyjno-wyrównawczych

Praca socjalna

Przygotowanie pedagogiczne. Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska pracownika socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 48, poz. 320) - stan prawny obowiązujący na dzień 21 sierpnia 2008r.

 

Doradztwo zawodowe

Przygotowanie pedagogiczne. Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego zgodnie z Rozp. MENiS z dnia 7.01.2003r. (Dz.U. z dnia 29.01.2003r. Nr 11, poz. 114).

 

 

Pedagogika / Studia drugiego stopnia / niestacjonarne

Nazwa specjalności

Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia

Pedagogika korekcyjna(N)

Przygotowanie pedagogiczne nauczycielskie. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe określa Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Absolwent posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć na stanowisku nauczyciela - pedagoga w zakresie zajęć korekcyjno-wyrównawczych.

 

Wychowanie przedszkolne(N)

Przygotowanie pedagogiczne nauczycielskie. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Absolwent posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Zarządzanie w oświacie

Przygotowanie pedagogiczne. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe w zakresie zarządzania oświatą wymagane od osób pełniących lub ubiegających się o stanowiska kierownicze we wszelkiego typu szkołach i placówkach oświatowych w myśl Rozporządzenia MENiS z dnia 10 września 2002r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2002r. Nr 155, poz. 1288).

Pedagogika pracy

Przygotowanie pedagogiczne. Absolwent posiada kwalifikacje oraz uprawnienia specjalisty w zakładach pracy do spraw pracowniczych, zatrudnienia, organizator różnych form dokształcenia i doskonalenia zawodowego, pedagog - doradca zawodowy w placówkach edukacyjnych i urzędach pracy.

 

Pedagogika / Studia drugiego stopnia OGÓLNOKIERUNKOWE / niestacjonarne

PEDAGOGIKA

Przygotowanie pedagogiczne.