PSYCHOLOGIA

jednolite studia magisterskie (5-letnie) - Absolwenci kierunku Psychologia są uprawnieni do pracy na stanowisku psychologa we wszystkich placówkach.), w których zatrudniani są psychologowie (publiczna i niepubliczna służba zdrowia, poradnie psychologiczne, placówki oświatowe, zakłady wychowawcze i opiekuńcze, organizacje biznesowe i społeczne, media, uczelnie, instytucje, przedsiębiorstwa, policja, więziennictwo, wojsko, itd.).

SPECJALNOŚCI:

  1. Psychologia kliniczna - absolwent specjalności Psychologia Kliniczna będzie przygotowany do prowadzenia diagnozy psychologicznej dziecka i osoby dorosłej w zakresie normy i zaburzeń zdrowia, stosowania niektórych form pomocy psychologicznej w publicznych i niepublicznych placówkach leczenia zaburzeń psychicznych, oddziałach neurologicznych, oddziałach pediatrycznych, placówkach leczenia uzależnień; tworzenia i udziału w projektach edukacyjno-społecznych zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia.
  2. Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia - absolwent specjalności Wspieranie Rozwoju i Kształcenie będzie przygotowany do prowadzenia działań diagnostycznych, doradczych, interwencyjnych i szkoleniowych w szeroko rozumianym środowisku edukacyjnym, wychowawczym i rodzinnym; pracy z dziećmi i młodzieżą jako psycholog szkolny, diagnosta, trener oraz pracy z osobami dorosłymi w zakresie diagnozy i wsparcia osobistego. Absolwent tej specjalności może pracować w przedszkolach i szkołach, świetlicach socjoterapeutycznych, poradniach rodzinnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach rozwoju osobistego; niekiedy (ja np. w przypadku zatrudnienia w szkole) wymagane będzie uzupełnienie kwalifikacji.
  3. Stosowana psychologia społeczna - absolwent specjalności Stosowana Psychologia Społeczna będzie przygotowany do animowania aktywności obywatelskiej, diagnozy środowiska zawodowego (diagnoza organizacji), pracy jako trener umiejętności psychologicznych (coach, szkoleniowiec), pracy badawczej w obszarze życia społecznego, tworzenia i konsultowania projektów i kampanii społecznych. Absolwent tej specjalności może pracować w ośrodkach szkoleniowych, biurach doradztwa personalnego, organizacjach samorządowych i pozarządowych, biznesie, mediach, ośrodkach badawczych, służbach mundurowych.