PRACA SOCJALNA

 

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

 

 

Studia licencjackie - PRACA SOCJALNA

 

Praca socjalna w pomocy społecznej

Celem kształcenia na specjalności pracy socjalna w pomocy społecznej jest przygotowanie do rozwiązywania problemów w tych obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalne wsparcie w ramach pomocy społecznej tj. gdy występuje niewydolność w funkcjonowaniu osobniczym i społecznym m.in. z powodu: ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnosprawnych i wielodzietnych, alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji, uchodźstwa.

W toku kształcenia położony zostanie nacisk na następujące kompetencje i sprawności niezbędne dla skutecznej realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym w pomocy społecznej: dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka), społeczności lokalnych; praktycznego stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w zakresie m.in. ograniczonych możliwości (i umiejętności) zdobywania środków utrzymania, dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego, uchodźstwa; przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji pomiędzy jednostkami a społeczeństwem (doskonalenia funkcjonowania
społecznego); pobudzania samozaradności indywidualnej (działań samopomocowych) osób, rodzin, grup i środowisk społecznych, kierowania służbami społecznymi, projektowania społecznego, inspirowania zmian społecznych, inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom, powoływania instytucji świadczących pomoc, zwłaszcza w najbliższym środowisku lokalnym.
Absolwent specjalności „praca socjalna w pomocy społecznej" będzie przygotowany do pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, a zwłaszcza w poszczególnych działach ośrodków pomocy społecznej, różnych typach domów pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Praca socjalna na rzecz rodziny

 

Przekazanie wiedzy przygotowującej do realizacji pracy socjalnej z rodziną na poziomie podstawowym. Program koncentruje się wokół zagadnień dotyczących czynników rozwoju i potencjału rodziny oraz zagrożeń i problemów jakich rodzina może doświadczać. Uwzględnia sytuacje trudne z jakimi rodzina się boryka takie jak: niepełnosprawność, choroba jej członka, starość, niewydolność wychowawcza czy problemy o cechach patologii społecznej. Przekazuje wiedzę z zakresu metod rozpoznawania potencjalnych i diagnozowania istniejących problemów rodziny, uczy zasad doradztwa pomocowo-wspierającego rodzinę.
 Nabycie umiejętności rozpoznawania oraz diagnozowania potencjalnych i już istniejących problemów w rodzinie, wykształcenie prospołecznych postaw niezależnych od problemów, które występują w rodzinie. Nabycie podstaw z zakresu doradztwa pomocowo-wspierającego rodzinę. Przygotowanie do realizacji programów wspierających rodzinę, do współpracy z wieloma instytucjami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, władzami lokalnymi dla wspierania potencjału rodziny oraz ograniczania występujących zagrożeń i trudności w rodzinie.
 Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy w placówkach nastawionych na pracę socjalną z rodziną (np. centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej); organizacje pozarządowe, stowarzyszenia zajmujące się wspieraniem rodziny i budową programów na rzecz rodziny i środowiska lokalnego