SOCJOLOGIA

studia pierwszego stopnia (3-letnie) -

Absolwenci z tytułem licencjata będą mogli podjąć pracę w rządowych, pozarządowych i prywatnych instytucjach życia społecznego w charakterze specjalistów, menadżerów i animatorów – m.in. w organach administracji samorządowej, domach kultury i ośrodkach młodzieżowych, ośrodkach animacji społeczno-kulturowej, organizacjach pozarządowych, w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, urzędach pracy, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, a także w prywatnych agencjach badań marketingowych i agencjach reklamowych.

SPECJALNOŚCI:

  1. Socjologia kultury - Absolwenci tej specjalności mogą szukać zatrudnienia w instytucjach i organizacjach pozarządowych działających w sferze kultury i jej popularyzacji, w placówkach upowszechniania uczestnictwa w kulturze, w instytucjach organizacji czasu wolnego, w instytucjach badawczych.
  2. Socjologia komunikacji i procesów społecznych - Absolwenci znajdować będą zatrudnienie w różnych instytucjach międzynarodowych lub interkulturowych, w instytucjach lokalnych, samorządowych, w firmach, których powodzenie zależy od komunikacji międzykulturowej.

 

 SOCJOLOGIA

studia drugiego stopnia (2-letnie):

SPECJALNOŚCI - (po każdym kierunku studiów pierwszego stopnia):

  1. Socjologia polityki i problemów społecznych - Absolwent specjalności „Socjologia polityki i problemów społecznych” uzyska zatrudnienie w urzędach, samorządach, instytucjach państwowych (np. szkołach, urzędach pracy), partiach politycznych, organizacjach pozarządowych, instytucjach prywatnych jako analityk zjawisk i problemów społecznych, zasobów i trendów na rynku pracy oraz specjalista w zakresie stosunków i komunikacji interpersonalnej; w zakładach pracy jako specjalista w zakresie socjologii organizacji, socjologii pracy, kształcenia ustawicznego itp.; w różnych formach doradztwa personalnego, w instytucjach zajmujących się kryzysami społecznymi lub wymagających organizacji zbiorowości ludzkich w warunkach ekstremalnych jako mediator i twórca strategii naprawczych i profilaktycznych, w instytucjach tzw. trzeciego sektora jako specjalista do tworzenia i wdrażania programów społecznych. Zdobyte umiejętności w czasie studiów uczynią absolwentów tej specjalności pracownikami potrzebnymi w instytucjach obsługujących implementację programów Unii Europejskiej.
  2. Socjologia mediów - Absolwent specjalności „Socjologia mediów” znajdzie zatrudnienie w agencjach reklamowych lub działach marketingu, promocji i reklamy w innych instytucjach. Może być zatrudniony w mediach i innych instytucjach komunikacji społecznej oraz w działach public relations instytucji publicznych, politycznych, w sektorze prywatnym i w organizacjach pozarządowych. Zdobyta wiedza będzie również przydatna w instytucjach życia kulturalnego.