PRACA SOCJALNA

profil praktyczny studia pierwszego stopnia (3-letnie) 

Absolwenci kierunku praca socjalna będą potrafili analizować i diagnozować sytuację jednostki, grupy i środowisko lokalne, stosować metody i techniki pracy socjalnej dla rozwiązywania problemów klientów. Tego rodzaju umiejętności umożliwią im znalezienie zatrudnienia m.in. w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, ośrodkach pomocy społecznej, w powiatowych centrach pomocy rodzinie, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, centrach aktywizacji seniora, w urzędach gmin, powiatów, marszałkowskich i wojewódzkich, w ministerstwie, w jednostkach organizacyjnych ds. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, organizacjach pozarządowych, a także w placówkach dla niepełnosprawnych, domach i noclegowniach dla bezdomnych, w szpitalach.

SPECJALNOŚCI:

  1. Praca socjalna w pomocy społecznej - Absolwent specjalności będzie przygotowany zarówno teoretycznie, jak i praktycznie do podjęcia pracy w ośrodkach i domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, placówkach dla bezdomnych, alkoholików, narkomanów, ośrodkach dla uchodźców, jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodkach wychowawczych, zakładach karnych, poradniach, szpitalach, przychodniach, sanatoriach.
  2. Praca socjalna na rzecz rodziny - Studenci specjalności są przygotowani do pełnienia roli asystenta rodziny, do realizacji programów wspierających rodzinę oraz do współpracy z instytucjami (samorządowymi i pozarządowymi) działającymi na rzecz wspierania rodziny, budowania programów na rzecz rodziny i środowiska lokalnego. Absolwent specjalności będzie przygotowany do pracy w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.