EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

 

STUDIA STACJONARNE

 

 

Studia pierwszego stopnia - EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA - ogólnie

 

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie sztuk pięknych, oraz kwalifikacje uczestnika i animatora kultury współczesnej.
Powinien być przygotowany do działań twórczych z użyciem różnorodnych mediów wizualnych dla realizacji celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych.

 

Uzyskane kwalifikacje pozwolą mu podjąć pracę zawodową

- w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej (domy kultury, świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, koła zainteresowań, koła plastyczne, galerie sztuki, fundacje i stowarzyszenia)

- w mass-mediach

- w strukturach promocyjnych i reklamowych


Zakres kształcenia:

rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika warsztatowa, grafika projektowa, multimedia - fotografia i film, historia sztuki, arteterapia, animacja kultury, kultura muzyczna.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

Absolwent specjalności nauczycielskiej może ponadto podjąć pracę w szkolnictwie;

po I stopniu studiów uzyskuje uprawnia do uczenia w szkołach podstawowych i gimnazjach. Dokonuje wyboru jednej z 7 specjalności dodatkowych (wychowanie przedszkolne, tyflopedagogika, wychowanie do życia w rodzinie, surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-socjalna, oligofrenopedagogika).

Arteterapia w zakresie sztuk plastycznych

 

Absolwent specjalności arteterapia w zakresie sztuk plastycznych otrzymuje podstawowe umiejętności potrzebne w pracy terapeutycznej i może podjąć pracę w szpitalach psychiatrycznych i ośrodkach terapeutycznych, jako prowadzący zajęcia artystyczne.