KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

studia pierwszego stopnia (3-letnie) -

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych uzyskuje uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela plastyki w szkołach podstawowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Równocześnie posiada właściwe dla licencjata kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych uprawnienia i kompetencje zawodowe, w szczególności dysponuje wiedzą i umiejętnościami wykwalifikowanego plastyka oraz jest przygotowany do podjęcia pracy w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, jak też drukowanych i elektronicznych mediach wizualnych oraz w reklamie wizualnej.

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

studia drugiego stopnia (2-letnie) -

Absolwent studiów II. stopnia na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych cechuje się w pełni i świadomie ukształtowaną osobowością twórczą. Walory osobiste i wysokie umiejętności artystyczne w połączeniu z wiedzą przedmiotową oraz kompetencjami społecznymi umożliwiają podejmowanie przez niego zadań wymagających kreatywności i zdecydowania. Jest w pełni przygotowany do prowadzenia indywidualnej. Na rynku pracy wykazuje się wysokimi kompetencjami artystycznymi i społecznymi oraz specjalistyczną wiedzą przedmiotową w zakresie wybranej na studiach specjalności. Dysponuje pełnią przygotowania do samodzielnego prowadzenia działalności artystycznej, świadczenia usług pedagogicznych lub terapeutycznych, promowania sztuki i kształtowania obiegu artystycznego, prowadzenia własnej zindywidualizowanej działalności w obszarze kultury i sztuki. Typowe ścieżki kariery zawodowej absolwentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: artysta plastyk (twórczość własna), animator (działań społecznych i ośrodków kultury), kurator (wystaw i galerii), marszand (promotor sztuki), usługodawca w zakresie sztuk wizualnych i edukacji artystycznej.